قیمت ها و پرداخت

Image
مهمان خانه
هست مهمان‌خانه اين تن اى جوان
هر صباحى ضيف نو آيد دوان
هين مگو کين مانند اندر گردنم
که هم اکنون باز پرد در عدم
هرچه آيد از جهان غيب‌وش
در دلت ضيفست او را دار خوش
 ~مولوی~

Individuel konsultation (50 min.)

1200,- kr.

Parterapi eller topersoners konsultation (90 min.)

1800,- kr.

Priser for supervision forhandles individuelt.

 

  For studerende og pensionister er der rabat efter aftale.

Er du medlem af Sygesikring Danmark?

Jeg tager også imod klienter der er medlem af Sygesikring Danmark.

Tilskud til samtaler med lægehenvisning

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

  • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
  • trafik- og ulykkesofre.
  • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
  • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
  • pårørende ved dødsfald.
  • personer, der har forsøgt selvmord.
  • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
  • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
  • personer med let til moderat depression fra 18 år.
  • personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 38 år.

Betaling

Der kan betales kontant ved afslutningen af en samtale eller du kan betale med MobilPay (MyShop).

Afbud

Afbud af en planlagt samtale skal meddeles senest kl. 16 dagen før – enten på telefon eller pr. mail. Den fulde takst skal betales ved afbud senere end dette tidspunkt eller ved udeblivelse, med mindre tiden kan bruges af en anden klient.

Mere info i dette link:

https://www.dp.dk/wp-content/uploads/praksishonorarer-pr-1-oktober-2020.pdf

Image